Chi cục Thuế Núi Thành tạm dừng giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp

Từ ngày 11.11, Chi cục Thuế huyện Núi Thành tạm dừng tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trực tiếp tại đơn vị cho đến khi có thông báo giao dịch trở lại theo diễn biến cấp độ dịch Covid-19.

Hiện tại các thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thông qua bưu điện, môi trường điện tử… Theo bảng đánh giá cấp độ dịch của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam, thị trấn Núi Thành hiện ở cấp độ 3 (vùng cam, nguy cơ cao).

Chi cục Thuế Núi Thành đã ban hành quy chế hoạt động thích ứng cấp độ dịch vùng cam. Cụ thể, công chức, người lao động đi làm khi đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. Các đội trực thuộc bố trí giảm 30% số người làm việc trực tiếp; tạm dừng tiếp công dân tại trụ sở…

VĂN PHIN

Miss. admin