Vui lòng hoàn tất thông tin thanh toán của đối tác 247news:

Vui lòng cung cấp chỉ số tài khoản và họ tên chủ tài khoản. Không cung cấp mật khẩu I-BANKING hay mật khẩu ATM, Google sẽ không bao giờ yêu cầu đối tác của chúng tôi cung cấp bất kỳ loại mật khẩu nào.