• Đơn vị lương: triệu, chỉ điền số không điền chữ, Ví dụ: 5, hoặc 5-15, nếu lương thoả thuận vui lòng bỏ trống và chọn kiểu lương bên dưới
  • Mô tả ,Trình độ chuyên môn, Bằng cấp, Phúc lợi, Phụ cấp khác...
  • Ví dụ: 31/12/2022
  •