Tin mới nhất

10 giờ 30 hôm nay 17.10, hồ chứa thủy điện Đắc Mi 4 điều tiết xả lũ

Sáng nay 17.10, Công ty CP Thủy điện Đắc Mi thông báo vận hành tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa thủy điện Đắc Mi 4.

Theo Công ty CP Thủy điện Đắc Mi (chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Đắc Mi 4), lúc 9 giờ sáng nay, mực nước hồ thủy điện Đắc Mi 4 là 256,99m, khối lượng nước về hồ là 5.158,15m3/s, lưu lượng nước qua máy 109,44m3/s.

Vào lúc 10 giờ 30 sáng nay, Công ty CP Thủy điện Đắc Mi đã vận hành tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa thủy điện Đắc Mi 4 với lưu lượng dự kiến 2.000 ÷ 4.500m3/s, nhằm cắt giảm lũ cho hạ du.

M.L