Tin mới nhất

Điện lực Quảng Nam thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 9.10 đến ngày 15.10.2021

Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2021 với nội dung như sau:
1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Tam Mỹ Tây 2-1, 4, 5, 6, 7

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 6h30) và (11h30 – 12h00) Một phần xã Tam Sơn, Tam Trà

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 12h00) Tam Sơn 3, 6, 8, Thuận Yên Tây

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 13h00) Trạm An Thiện, Tam Nghĩa 4

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Tam Hải 9

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm KDC Tam Anh Nam T3, KDC Tiên Xuân

Ngày 14/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Thôn 9,10 Tam Mỹ, Thôn 8 Tam Trà

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Chợ Chu Lai

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 7h00) và (12h00 – 13h00) Một phần xã Tam Phú, Tam Thanh Ngày 9/10/2021 (6h00 – 13h00) Một phần xã Tam Phú, Tam Thanh

Ngày 10/10/2021 (5h30 – 6h00) và (13h00 – 13h30) Một phần xã Tam Thăng

Ngày 11/10/2021 (13h30 – 15h00) Trạm Lý Thường Kiệt 1, 4

Ngày 12/10/2021 (6h30 – 14h00) Trạm Đông Yên

Ngày 14/10/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Tam Phú 4, An Phú 1, 6 (XD mới), Cảng cá

Ngày 15/10/2021 (7h30 – 10h30) Trạm An Phú 2

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 14h30) Trạm Tam Vinh 2 thị trấn Phú Thịnh

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Tam Thành 11 xã Tam Thành

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 9/10/2021 (7h30 – 11h00) Trạm Tiên Kỳ 1 thị trấn Tiên Kỳ

Khu vực: Huyện Bắc Trà My, Nam Trà My

Ngày 12/10/2021 (5h30 – 6h00) và (14h00 – 14h30) Xã Trà Bui, Sông Tranh 2

Ngày 9/10/2021 (5h30 – 15h30) Xã Trà Leng

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 12h30) Trạm Tuần Dưỡng

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 12h30) Trạm Tú Nghĩa 1, 4

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 7h00) và (15h30 – 16h30) Xã Bình Sa, Bình Hải, một phần xã Bình Triều, một phần xã Bình Nam

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 16h30) Xã Bình Sa, một phần xã Bình Nam

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 10/10/2021 (6h00 – 18h00) Xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Quế Lưu 3

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Quế Lưu 4

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 9/10/2021 (5h00 – 16h00) Trạm Trung Thượng, T9 Quế Phước

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Huyện Nông Sơn

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 11h30) Trạm Chợ Thơm

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 15h00) Quế Lộc T3, T6

Ngày 10/10/2021 (6h00 – 18h00) Trạm T96

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 9h00) T2 Quế Châu

Ngày 12/10/2021 (9h30 – 11h30) Trạm T3 Phú Thọ

Ngày 12/10/2021 (13h00 – 15h00) Trạm Lộc Thượng 2.1

Ngày 12/10/2021 (15h30 – 17h00) Trạm Xuân Quê 2

Ngày 13/10/2021 (6h00 – 15h00) KPC Bà Rén 1,2

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 11h30) Trạm Diên Lộc Bắc

Ngày 13/10/2021 (13h00 – 16h30) Trạm T6 Phú Thọ

Ngày 14/10/2021 (6h00 – 16h00) Quế Phú 1-1, T4, T4-1 Quế Phú

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 11h30) Trạm T7 Quế Long

Ngày 14/10/2021 (13h00 – 16h30) Trạm T4 Quế Long

Ngày 15/10/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Đông Phú 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 8/10/2021 (5h00 – 7h00) Trạm Tây An 7

Ngày 8/10/2021 (7h00 – 10h30) Trạm Bơm Lang Châu, Duy Phước 4

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 7h00) và (17h00 – 18h00) Xã Duy Châu

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Xã Duy Hòa, Duy Phú, Duy Tân, Duy Thu

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Bơm Bàu Lỡ

Ngày 13/10/2021 (13h30 – 17h30) Trạm T1 Duy Trung, Mậu Hòa 1

Ngày 15/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Duy Hải 4 Thôn 2, Duy hải 6

Ngày 16/10/2021 (6h00 – 15h00) Trạm Dệt 2 Duy Trinh

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 9/10/2021 (7h30 – 11h00) Một phần khối 7A, Phường Điện nam Đông

Ngày 10/10/2021 (4h30 – 5h30) và (13h00 – 14h00) Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương, Khối 7A, 7B Phường Điện Nam Đông

Ngày 10/10/2021 (4h30 – 14h00) Một phần Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương

Ngày 10/10/2021 (7h00 – 11h00) Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung

Ngày 12/10/2021 (6h00 – 16h00) Trạm Điện Tiến 2/3

Ngày 12/10/2021 (7h30 – 11h00) Thôn 2 Thái Sơn xã Điện Tiến

Ngày 13/10/2021 (13h30 – 16h30) Khu đô thị 1B khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc Ngày 14/10/2021 (7h30 – 10h30) Thôn Phong Ngũ Đông xã Điện Thắng Nam, một phần thôn Thanh Quýt 4 xã Điện Thắng Trung

Ngày 14/10/2021 (7h30 – 11h00) Khối Cổ An Đông Điện Nam Đông

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 10/10/2021 (4h30 – 5h30) và (13h00 – 14h00) Một phần Khối Bàu Súng, Trảng Sỏi, Phường Thanh Hà, Thôn Bàu ốc xã Cẩm Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Thủy điện Sông Vàng

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 7h00) và (17h00 – 18h00) Xã Đại Cường, một phần xã Đại An, một phần xã Đại Minh

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Xã Đại Hòa, trạm Bơm Bầu Phốc, Bơm Bầu Phốc 2, Đại Hòa 1, Thị trấn 7, 8, 9, Quảng Yên

Ngày 9/10/2021 (7h00 – 9h00) Trạm Bệnh viện Bắc Quảng Nam

Ngày 11/10/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Khai thác đá Đại Quang 27/7

Ngày 11/10/2021 (13h30 – 16h30) Trạm Thị trấn 1

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Thị trấn 3, 3/2

Ngày 12/10/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Đất màu Đại Hòa

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 8h00) và (17h00 – 18h00) Xã Đại Phong, trạm Tây Gia, Mỹ Nam, Mỹ Nam 2, Phú Phong, Gạch tuynen Đại Phong

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 18h00) Xã Đại Thắng, trạm Ủy ban Đại Minh 3, Đông Gia, Đông Gia 2, May Đại Thắng, Xuân Đông

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 17h00) Trạm Hội Khách, TĐC Đại Sơn

Ngày 14/10/2021 (7h30 – 15h30) Trạm Mỹ Hảo

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 14h00) Trạm Đại An 2

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

P.V
Nguồn: Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2021 với nội dung như sau:
1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Tam Mỹ Tây 2-1, 4, 5, 6, 7

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 6h30) và (11h30 – 12h00) Một phần xã Tam Sơn, Tam Trà

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 12h00) Tam Sơn 3, 6, 8, Thuận Yên Tây

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 13h00) Trạm An Thiện, Tam Nghĩa 4

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Tam Hải 9

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm KDC Tam Anh Nam T3, KDC Tiên Xuân

Ngày 14/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Thôn 9,10 Tam Mỹ, Thôn 8 Tam Trà

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Chợ Chu Lai

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 7h00) và (12h00 – 13h00) Một phần xã Tam Phú, Tam Thanh Ngày 9/10/2021 (6h00 – 13h00) Một phần xã Tam Phú, Tam Thanh

Ngày 10/10/2021 (5h30 – 6h00) và (13h00 – 13h30) Một phần xã Tam Thăng

Ngày 11/10/2021 (13h30 – 15h00) Trạm Lý Thường Kiệt 1, 4

Ngày 12/10/2021 (6h30 – 14h00) Trạm Đông Yên

Ngày 14/10/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Tam Phú 4, An Phú 1, 6 (XD mới), Cảng cá

Ngày 15/10/2021 (7h30 – 10h30) Trạm An Phú 2

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 14h30) Trạm Tam Vinh 2 thị trấn Phú Thịnh

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Tam Thành 11 xã Tam Thành

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 9/10/2021 (7h30 – 11h00) Trạm Tiên Kỳ 1 thị trấn Tiên Kỳ

Khu vực: Huyện Bắc Trà My, Nam Trà My

Ngày 12/10/2021 (5h30 – 6h00) và (14h00 – 14h30) Xã Trà Bui, Sông Tranh 2

Ngày 9/10/2021 (5h30 – 15h30) Xã Trà Leng

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 12h30) Trạm Tuần Dưỡng

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 12h30) Trạm Tú Nghĩa 1, 4

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 7h00) và (15h30 – 16h30) Xã Bình Sa, Bình Hải, một phần xã Bình Triều, một phần xã Bình Nam

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 16h30) Xã Bình Sa, một phần xã Bình Nam

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 10/10/2021 (6h00 – 18h00) Xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Quế Lưu 3

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Quế Lưu 4

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 9/10/2021 (5h00 – 16h00) Trạm Trung Thượng, T9 Quế Phước

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Huyện Nông Sơn

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 11h30) Trạm Chợ Thơm

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 15h00) Quế Lộc T3, T6

Ngày 10/10/2021 (6h00 – 18h00) Trạm T96

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 9h00) T2 Quế Châu

Ngày 12/10/2021 (9h30 – 11h30) Trạm T3 Phú Thọ

Ngày 12/10/2021 (13h00 – 15h00) Trạm Lộc Thượng 2.1

Ngày 12/10/2021 (15h30 – 17h00) Trạm Xuân Quê 2

Ngày 13/10/2021 (6h00 – 15h00) KPC Bà Rén 1,2

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 11h30) Trạm Diên Lộc Bắc

Ngày 13/10/2021 (13h00 – 16h30) Trạm T6 Phú Thọ

Ngày 14/10/2021 (6h00 – 16h00) Quế Phú 1-1, T4, T4-1 Quế Phú

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 11h30) Trạm T7 Quế Long

Ngày 14/10/2021 (13h00 – 16h30) Trạm T4 Quế Long

Ngày 15/10/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Đông Phú 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 8/10/2021 (5h00 – 7h00) Trạm Tây An 7

Ngày 8/10/2021 (7h00 – 10h30) Trạm Bơm Lang Châu, Duy Phước 4

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 7h00) và (17h00 – 18h00) Xã Duy Châu

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Xã Duy Hòa, Duy Phú, Duy Tân, Duy Thu

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Bơm Bàu Lỡ

Ngày 13/10/2021 (13h30 – 17h30) Trạm T1 Duy Trung, Mậu Hòa 1

Ngày 15/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Duy Hải 4 Thôn 2, Duy hải 6

Ngày 16/10/2021 (6h00 – 15h00) Trạm Dệt 2 Duy Trinh

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 9/10/2021 (7h30 – 11h00) Một phần khối 7A, Phường Điện nam Đông

Ngày 10/10/2021 (4h30 – 5h30) và (13h00 – 14h00) Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương, Khối 7A, 7B Phường Điện Nam Đông

Ngày 10/10/2021 (4h30 – 14h00) Một phần Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương

Ngày 10/10/2021 (7h00 – 11h00) Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung

Ngày 12/10/2021 (6h00 – 16h00) Trạm Điện Tiến 2/3

Ngày 12/10/2021 (7h30 – 11h00) Thôn 2 Thái Sơn xã Điện Tiến

Ngày 13/10/2021 (13h30 – 16h30) Khu đô thị 1B khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc Ngày 14/10/2021 (7h30 – 10h30) Thôn Phong Ngũ Đông xã Điện Thắng Nam, một phần thôn Thanh Quýt 4 xã Điện Thắng Trung

Ngày 14/10/2021 (7h30 – 11h00) Khối Cổ An Đông Điện Nam Đông

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 10/10/2021 (4h30 – 5h30) và (13h00 – 14h00) Một phần Khối Bàu Súng, Trảng Sỏi, Phường Thanh Hà, Thôn Bàu ốc xã Cẩm Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Thủy điện Sông Vàng

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 7h00) và (17h00 – 18h00) Xã Đại Cường, một phần xã Đại An, một phần xã Đại Minh

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Xã Đại Hòa, trạm Bơm Bầu Phốc, Bơm Bầu Phốc 2, Đại Hòa 1, Thị trấn 7, 8, 9, Quảng Yên

Ngày 9/10/2021 (7h00 – 9h00) Trạm Bệnh viện Bắc Quảng Nam

Ngày 11/10/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Khai thác đá Đại Quang 27/7

Ngày 11/10/2021 (13h30 – 16h30) Trạm Thị trấn 1

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Thị trấn 3, 3/2

Ngày 12/10/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Đất màu Đại Hòa

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 8h00) và (17h00 – 18h00) Xã Đại Phong, trạm Tây Gia, Mỹ Nam, Mỹ Nam 2, Phú Phong, Gạch tuynen Đại Phong

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 18h00) Xã Đại Thắng, trạm Ủy ban Đại Minh 3, Đông Gia, Đông Gia 2, May Đại Thắng, Xuân Đông

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 17h00) Trạm Hội Khách, TĐC Đại Sơn

Ngày 14/10/2021 (7h30 – 15h30) Trạm Mỹ Hảo

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 14h00) Trạm Đại An 2

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

P.V
Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 09/10 đến ngày 15/10/2021 với nội dung như sau:
1. Lý do ngừng cung cấp điện: Thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, kiểm tra thí nghiệm định kỳ và công tác thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn, chủ động ứng phó cho mùa mưa bão sắp đến.

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Tam Mỹ Tây 2-1, 4, 5, 6, 7

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 6h30) và (11h30 – 12h00) Một phần xã Tam Sơn, Tam Trà

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 12h00) Tam Sơn 3, 6, 8, Thuận Yên Tây

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 13h00) Trạm An Thiện, Tam Nghĩa 4

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Tam Hải 9

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm KDC Tam Anh Nam T3, KDC Tiên Xuân

Ngày 14/10/2021 (6h00 – 12h00) Trạm Thôn 9,10 Tam Mỹ, Thôn 8 Tam Trà

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Chợ Chu Lai

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 7h00) và (12h00 – 13h00) Một phần xã Tam Phú, Tam Thanh Ngày 9/10/2021 (6h00 – 13h00) Một phần xã Tam Phú, Tam Thanh

Ngày 10/10/2021 (5h30 – 6h00) và (13h00 – 13h30) Một phần xã Tam Thăng

Ngày 11/10/2021 (13h30 – 15h00) Trạm Lý Thường Kiệt 1, 4

Ngày 12/10/2021 (6h30 – 14h00) Trạm Đông Yên

Ngày 14/10/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Tam Phú 4, An Phú 1, 6 (XD mới), Cảng cá

Ngày 15/10/2021 (7h30 – 10h30) Trạm An Phú 2

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 14h30) Trạm Tam Vinh 2 thị trấn Phú Thịnh

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 11h00) Trạm Tam Thành 11 xã Tam Thành

Khu vực: Huyện Tiên Phước

Ngày 9/10/2021 (7h30 – 11h00) Trạm Tiên Kỳ 1 thị trấn Tiên Kỳ

Khu vực: Huyện Bắc Trà My, Nam Trà My

Ngày 12/10/2021 (5h30 – 6h00) và (14h00 – 14h30) Xã Trà Bui, Sông Tranh 2

Ngày 9/10/2021 (5h30 – 15h30) Xã Trà Leng

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 12h30) Trạm Tuần Dưỡng

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 12h30) Trạm Tú Nghĩa 1, 4

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 7h00) và (15h30 – 16h30) Xã Bình Sa, Bình Hải, một phần xã Bình Triều, một phần xã Bình Nam

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 16h30) Xã Bình Sa, một phần xã Bình Nam

Khu vực: Huyện Hiệp Đức, Phước Sơn

Ngày 10/10/2021 (6h00 – 18h00) Xã Phước Chánh, Phước Công, Phước Kim, Phước Thành, Phước Lộc

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Quế Lưu 3

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Quế Lưu 4

Khu vực: Huyện Quế Sơn, Nông Sơn

Ngày 9/10/2021 (5h00 – 16h00) Trạm Trung Thượng, T9 Quế Phước

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Huyện Nông Sơn

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 11h30) Trạm Chợ Thơm

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 15h00) Quế Lộc T3, T6

Ngày 10/10/2021 (6h00 – 18h00) Trạm T96

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 9h00) T2 Quế Châu

Ngày 12/10/2021 (9h30 – 11h30) Trạm T3 Phú Thọ

Ngày 12/10/2021 (13h00 – 15h00) Trạm Lộc Thượng 2.1

Ngày 12/10/2021 (15h30 – 17h00) Trạm Xuân Quê 2

Ngày 13/10/2021 (6h00 – 15h00) KPC Bà Rén 1,2

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 11h30) Trạm Diên Lộc Bắc

Ngày 13/10/2021 (13h00 – 16h30) Trạm T6 Phú Thọ

Ngày 14/10/2021 (6h00 – 16h00) Quế Phú 1-1, T4, T4-1 Quế Phú

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 11h30) Trạm T7 Quế Long

Ngày 14/10/2021 (13h00 – 16h30) Trạm T4 Quế Long

Ngày 15/10/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Đông Phú 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 8/10/2021 (5h00 – 7h00) Trạm Tây An 7

Ngày 8/10/2021 (7h00 – 10h30) Trạm Bơm Lang Châu, Duy Phước 4

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 7h00) và (17h00 – 18h00) Xã Duy Châu

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Xã Duy Hòa, Duy Phú, Duy Tân, Duy Thu

Ngày 11/10/2021 (6h00 – 13h00) Trạm Bơm Bàu Lỡ

Ngày 13/10/2021 (13h30 – 17h30) Trạm T1 Duy Trung, Mậu Hòa 1

Ngày 15/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Duy Hải 4 Thôn 2, Duy hải 6

Ngày 16/10/2021 (6h00 – 15h00) Trạm Dệt 2 Duy Trinh

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 9/10/2021 (7h30 – 11h00) Một phần khối 7A, Phường Điện nam Đông

Ngày 10/10/2021 (4h30 – 5h30) và (13h00 – 14h00) Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương, Khối 7A, 7B Phường Điện Nam Đông

Ngày 10/10/2021 (4h30 – 14h00) Một phần Khối Hà My Trung, Hà My Tây, Tân Khai, Hà Bản, Phường Điện Dương

Ngày 10/10/2021 (7h00 – 11h00) Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung

Ngày 12/10/2021 (6h00 – 16h00) Trạm Điện Tiến 2/3

Ngày 12/10/2021 (7h30 – 11h00) Thôn 2 Thái Sơn xã Điện Tiến

Ngày 13/10/2021 (13h30 – 16h30) Khu đô thị 1B khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc Ngày 14/10/2021 (7h30 – 10h30) Thôn Phong Ngũ Đông xã Điện Thắng Nam, một phần thôn Thanh Quýt 4 xã Điện Thắng Trung

Ngày 14/10/2021 (7h30 – 11h00) Khối Cổ An Đông Điện Nam Đông

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 10/10/2021 (4h30 – 5h30) và (13h00 – 14h00) Một phần Khối Bàu Súng, Trảng Sỏi, Phường Thanh Hà, Thôn Bàu ốc xã Cẩm Hà

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Thủy điện Sông Vàng

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 7h00) và (17h00 – 18h00) Xã Đại Cường, một phần xã Đại An, một phần xã Đại Minh

Ngày 9/10/2021 (6h00 – 18h00) Xã Đại Hòa, trạm Bơm Bầu Phốc, Bơm Bầu Phốc 2, Đại Hòa 1, Thị trấn 7, 8, 9, Quảng Yên

Ngày 9/10/2021 (7h00 – 9h00) Trạm Bệnh viện Bắc Quảng Nam

Ngày 11/10/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Khai thác đá Đại Quang 27/7

Ngày 11/10/2021 (13h30 – 16h30) Trạm Thị trấn 1

Ngày 12/10/2021 (7h00 – 12h00) Trạm Thị trấn 3, 3/2

Ngày 12/10/2021 (7h30 – 11h30) Trạm Đất màu Đại Hòa

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 8h00) và (17h00 – 18h00) Xã Đại Phong, trạm Tây Gia, Mỹ Nam, Mỹ Nam 2, Phú Phong, Gạch tuynen Đại Phong

Ngày 13/10/2021 (7h00 – 18h00) Xã Đại Thắng, trạm Ủy ban Đại Minh 3, Đông Gia, Đông Gia 2, May Đại Thắng, Xuân Đông

Ngày 14/10/2021 (7h00 – 17h00) Trạm Hội Khách, TĐC Đại Sơn

Ngày 14/10/2021 (7h30 – 15h30) Trạm Mỹ Hảo

Ngày 15/10/2021 (6h00 – 14h00) Trạm Đại An 2

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.

P.V
Nguồn: https://baoquangnam.vn/ban-can-biet/dien-luc-quang-nam-thong-bao-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tu-ngay-910-den-ngay-15102021-118078.html