Tin mới nhất

Phát động thi đua thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4

Ngày 2.11, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 7744 phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công (DVC) trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh.

Đợt thi đua nhằm tăng cường sự tham gia của người dân, tổ chức và nâng cao vai trò của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong hướng dẫn người dân, tổ chức thực hiện DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

UBND tỉnh yêu cầu tất cả cơ quan, đơn vị, địa phương giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh tham gia đợt thi đua để nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính qua DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị đề cao vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo và thực hiện đợt thi đua cao điểm.

Theo kế hoạch, thời gian thực hiện đợt thi đua từ ngày 1.11.2021 đến 31.5.2022. UBND tỉnh sẽ tổ chức tổng kết đánh giá và khen thưởng đợt thi đua vào tháng 6.2022. Trong đó, các tiêu chí để làm căn cứ đánh giá thi đua gồm:

Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết bằng DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các cơ quan, đơn vị, địa phương tối thiểu đạt 10% so với tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết.

Tỷ lệ phần trăm hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết bằng DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đúng hạn, trước hạn trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính đã giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp tính theo thang điểm 100. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn sẽ được quy đổi thành điểm trừ (trễ hạn 1% trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết bị trừ 1 điểm, điểm trừ tối đa 5 điểm)…

T.S
Nguồn: https://baoquangnam.vn/cai-cach-hanh-chinh/phat-dong-thi-dua-thuc-hien-dich-vu-cong-truc-tuyen-muc-do-3-va-4-119518.html