Quảng Nam: Nâng cao chất lượng bộ máy hành chính để phục vụ dân, doanh nghiệp

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh Quảng Nam với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 47 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm trên 7 lĩnh vực.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo sơ bộ về công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp trong 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, từ tháng 12-2020, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 với 7 nhiệm vụ trọng tâm và 47 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, phân định rõ trách nhiệm trên 7 lĩnh vực.

Các đơn vị, địa phương đã ban hành kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện theo từng ngành, lĩnh vực đảm bảo mục tiêu đề ra. Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính.

Khai trương Trung tâm điều hành thông minh huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam hôm 27-9

Theo thống kê, từ ngày 15-12-2020 đến ngày 15-9-2021, Trung tâm hành chính công tỉnh tiếp nhận 54.913 hồ sơ, đã giải quyết 44.657 hồ sơ; trong đó, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,8%. Hồ sơ tiếp nhận và xử lý trực tuyến là 15.175 hồ sơ, tỷ lệ 27,6%; hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết theo quy trình 4 bước tại trung tâm là 19.107 hồ sơ, tỷ lệ 35%; hồ sơ thực hiện trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích là 20.255 hồ sơ, tỷ lệ 36,9%.

Tiếp tục rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện để kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Ban hành đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện thuộc tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 107/2020/NĐCP ngày 14-9-2020 của Chính phủ.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tiếp tục được tăng cường, hỗ trợ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành và công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan.

UBND tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh (phiên bản 2.0) với mục tiêu trọng tâm là từng bước hoàn thiện nền tảng Chính quyền điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển chính quyền điện tử dựa trên dữ liệu và dữ liệu mở hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng.

Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đã được hoàn thiện với trên 30 biểu mẫu báo cáo theo quy định chế độ báo cáo định kỳ, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia. Hệ thống thư điện tử công vụ đang hoạt động với 25.617 tài khoản thư điện tử công vụ được cấp sử dụng. Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh đã được triển khai đồng bộ đến toàn bộ các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã. 100% cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã đã được cấp chứng thư số, tỷ lệ trao đổi văn bản điện tử và sử dụng chữ ký số trên văn bản điện tử tại các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh trên 90%.

Quảng Nam đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số để phục vụ tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp

Về thu hút đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết từ đầu năm đến nay, địa phương đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 14,7 triệu USD, giảm 1 dự án và giảm 56,8% vốn so với cùng kỳ; cấp phép 26 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 4.927 tỉ đồng, giảm 43% số dự án và giảm 35% vốn đăng ký so với cùng kỳ. Công tác rà soát, hậu kiểm sau cấp chứng nhận đăng ký đầu tư được quan tâm, góp phần giải quyết dứt điểm các dự án chậm tiến độ, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư thực sự có năng lực triển khai dự án.

Đối với hoạt động phát triển doanh nghiệp, do dịch Covid-19 tác động trực tiếp đến hoạt động và nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh nên số doanh nghiệp đăng ký mới giảm và số doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động tăng cao so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng, tại Quảng Nam thành lập mới 892 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 6.600 tỉ đồng, giảm 9% số doanh nghiệp và giảm 9,6% vốn đăng ký; 609 doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động, tăng 44%; 233 doanh nghiệp chờ giải thể, tăng 94%; 130 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 37% so với cùng kỳ.

Quang Vinh

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/chuyen-doi-so/quang-nam-nang-cao-chat-luong-bo-may-hanh-chinh-de-phuc-vu-dan-doanh-nghiep-20211010115121483.htm

Miss. admin