Tin mới nhất

Tạo điều kiện, hỗ trợ hoạt động hải quan trên địa bàn tỉnh

  1. Đó là ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6610 vừa ban hành, liên quan đến  việc hỗ trợ hoạt động hải quan tại địa bàn Quảng Nam.

UBND tỉnh đề nghị cơ quan hải quan cấp Tổng cục, Cục Hải quan Quảng Nam và các Chi cục Hải quan trực thuộc bố trí đủ nguồn nhân lực để tổ chức thông quan an toàn, đáp ứng kịp thời yêu cầu của doanh nghiệp; đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng chống buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Để đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu cơ quan Hải quan các cấp báo cáo UBND tỉnh và cơ quan liên quan trong giải quyết các thủ tục cho cán bộ, công chức di chuyển giữa các địa bàn trong thời gian thực thi nhiệm vụ.

Giao Sở Y tế chủ trì tổ chức xét nghiệm Covid-19 và cân đối nguồn vắc xin khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ưu tiên phân bổ, tổ chức tiêm phòng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành hải quan đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 trong thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh.

Các cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát trong phòng chống dịch Covid-19 tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức hải quan di chuyển qua các chốt trong thời gian thực thi nhiệm vụ…

T.S