Tin mới nhất

Quảng Nam: Đề nghị xem xét, điều chỉnh lại nội dung Kết luận Kiểm toán đối với UBND thị xã Điện Bàn

Cuối năm 2018, Kiểm toán Nhà nước khu vực III đã thực hiện công tác kiểm toán về ngân sách địa phương năm 2017 của tỉnh Quảng Nam, kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách năm 2017 của thị xã Điện Bàn, hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Cửa Đại và Dự án đầu tư xây dựng công trình Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà, tỉnh Quảng Nam. Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã có báo cáo kiểm tra, kết luận, kiến nghị kiểm toán đối với các nội dung đã thực hiện kiểm toán trên.

Quảng Nam đề nghị xem xét, điều chỉnh lại nội dung Kết luận Kiểm toán đối với UBND thị xã Điện Bàn.

Theo kết quả kiểm toán trên, mới đây nhất, ngày 01/9/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Kiểm toán Nhà nước khu vực III xem xét điều chỉnh nội dung kiến nghị xử lý tài chính theo Thông báo số 429/TB-KV III ngày 09/11/2018.

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản gửi Kiểm toán Nhà nước theo đó, sau khi có kết luận của Kiểm toán Nhà nước, UBND thị xã Điện Bàn đã thực hiện hoàn thiện hồ sơ, phê duyệt thiết kế – dự toán bổ sung và ký Phụ lục hợp đồng bổ sung để thanh, quyết toán phần chênh lệch bù giá, phát sinh khối lượng được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính giảm dự toán, giảm thanh toán lần sau, giảm trừ quyết toán do chưa đủ điều kiện nghiệm thu thanh toán.
Chi phí bù chênh lệch giá với số tiền 4.177.752.870 đồng tại dự án Khu dân cư khối phố 3, thị trấn Vĩnh Điện không phải chi phí tính sai quy định mà là chưa lập dự toán bổ sung phê duyệt, chưa ký phụ lục hợp đồng bổ sung. Đối với mục này, đến nay UBND thị xã Điện Bàn đã hoàn chỉnh đầy đủ hồ sơ, thủ tục để nghiệm thu thanh toán theo quy định.

Đồng thời kiến nghị một số nội dung liên quan đến kết quả kiểm toán. Đó là xử lý tài chính đối với dự án Khu dân cư khối phố 3, thị trấn Vĩnh Điện từ giảm trừ dự toán, giảm thanh toán năm sau số tiền 4.177.752.870 đồng, từ giảm trừ quyết toán số tiền 1.561.421.000 đồng và đối với dự án Khu dân cư thôn 1, xã Điện Dương giai đoạn 2 từ giảm trừ quyết toán số tiền 22.810.581.531 đồng thành xử lý tài chính khác. Giao Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, bổ sung hồ sơ, xác định bù giá theo đúng quy định làm cơ sở nghiệm thu quyết toán.

Ý kiến về các kết luận của Kiểm toán Nhà nước, theo UBND tỉnh Quảng Nam, đối với dự án Khu dân cư khối phố 3, thị trấn Vĩnh Điện, giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau do nghiệm thu đề nghị thanh toán Chủ đầu tư mới đề nghị nhưng chưa thanh toán, phần bù chênh lệch giá chưa lập dự toán bổ sung phê duyệt, chưa ký phụ lục hợp đồng bổ sung số tiền 4.177.752.870 đồng. Giảm giá trị thanh toán do sai khối lượng số tiền 880.817.781 đồng, không kể số tiền 263.282.635 đồng của dự án cấp nước được UBND thị xã Điện Bàn phê duyệt nhưng Kiểm toán Nhà nước ghi nhận chung vào dự án này và có kiến nghị giảm trừ chi phí và UBND thị xã Điện Bàn có trách nhiệm giảm trừ khi thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định. Giảm trừ quyết toán do nghiệm thu đề nghị thanh toán Chủ đầu tư mới đề nghị nhưng chưa thanh toán phần khối lượng phát sinh khi chưa ký phụ lục hợp đồng bổ sung số tiền: 1.561.421.000 đồng.

Về dự án Khu dân cư thôn 1, tại Điện Dương, thị xã Điện Bàn, giai đoạn 2, giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau. Giảm giá trị thanh toán do sai khối lượng số tiền 332.180.611 đồng. Giảm trừ quyết toán 22.810.581.531 đồng do nghiệm thu đề nghị thanh toán Chủ đầu tư mới đề nghị nhưng chưa thanh toán khi chưa lập dự toán bổ sung, chưa ký phụ lục hợp đồng, chưa đủ điều kiện nghiệm thu thanh toán số tiền 9.736.295.531 đồng. Nghiệm thu đề nghị thanh toán chủ đầu tư mới đề nghị nhưng chưa thanh toán theo đơn giá điều chỉnh chưa đúng quy định số tiền 5.582.777.000 đồng. Phần giá trị hợp đồng còn lại 7.491.509.000 đồng do đơn giá Phụ lục hợp đồng xác định chưa đúng theo hướng dẫn về bù chênh lệch giá.

Tỉnh Quảng Nam cho biết, đối với việc chấp hành của UBND thị xã Điện Bàn đối với kết luận của cơ quan Kiểm toán nhà nước tại dự án Khu dân cư khối phố 3, thị trấn Vĩnh Điện đã thực hiện kiến nghị xử lý tài chính, chuyển quyết toán năm sau với số tiền 1.561.421.000 đồng. Chưa thực hiện kiến nghị xử lý tài chính đối với số tiền 880.817.781 đồng do đơn vị giải trình sẽ giảm trừ theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khi trình hồ sơ quyết toán. Đối với số tiền 4.177.752.870 đồng do đơn vị giải trình đã phê duyệt dự toán bổ sung tại Quyết định số 4294/QĐ-UBND ngày 26/6/2018 và ký phụ lục hợp đồng bổ sung để hoàn thiện các thủ tục để nghiệm thu.

Về chấp hành của UBND thị xã Điện Bàn đối với kết luận của cơ quan Kiểm toán Nhà nước tại dự án Khu dân cư thôn 1, Điện Dương, thị xã Điện Bàn giai đoạn 2 đã thực hiện xử lý tài chính, giảm dự toán, giảm thanh toán năm sau với số tiền 332.180.611 đồng và chuyển quyết toán năm sau với số tiền 22.810.581.531 đồng.

Hải Nam

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/quang-nam-de-nghi-xem-xet-dieu-chinh-lai-noi-dung-ket-luan-kiem-toan-doi-voi-ubnd-thi-xa-dien-ban-316322.html